Statut

STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zatwierdzony przez Zjazd Członków

w dniu 8 maja 2010 roku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

‘Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza’, zwane dalej ‘Stowarzyszeniem’ jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem absolwentów i sympatyków Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zostało ono utworzone i zarejestrowane na zasadach określonych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

 

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z możliwością tworzenia kół środowiskowych także w innych państwach. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Poznań.

 

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo zakładania kół na wniosek co najmniej pięciu członków. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, który określa także ich status.

 

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

 

§ 6

Cele Stowarzyszenia:

1)      utrzymywanie łączności absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z macierzystą uczelnią oraz działalność na rzecz jej dalszego rozwoju,

2)      skupianie absolwentów dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej,

3)      krzewienie i kultywowanie osiągnięć naukowych i wychowawczych Uniwersytetu i, tym samym, przyczynianie się do rozwoju kultury narodowej,

4)      budowanie relacji między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a innymi, niż absolwenci osobami, które chcą wspierać rozwój i dobre imię Uniwersytetu,

5)      różnorodne świadczenia w ramach i na rzecz pomocy koleżeńskiej.

 

§ 7

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

1)      stałą współpracę z władzami uczelni, macierzystymi wydziałami i Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

2)      upowszechnianie informacji o działalności Uniwersytetu i jego wydziałów oraz osiągnięciach naukowych i zawodowych absolwentów i pracowników Uniwersytetu,

3)      udział w organizowaniu sesji naukowych i zjazdów koleżeńskich,

4)      działalność kół, zespołów i komisji problemowych,

5)      utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami absolwenckimi w kraju i za granicą,

6)      działalność promocyjną dla prac naukowych i innych osiągnięć absolwentów Uniwersytetów oraz różnorodne formy świadczeń w ramach pomocy koleżeńskiej.

 

§ 8

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą.
  2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach przewidzianych we właściwej ustawie.
  3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Przedmiotem tej działalności może być, według PKD:

1)      56.10.A – prowadzenie restauracji i innych stałych placówek

                       gastronomicznych,

2)      58.11.Z - wydawanie książek,

3)      58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

4)      58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza,

5)      79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

6)      90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

7)      94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej  

     niesklasyfikowana.

 

  1. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczany na cele statutowe.

 

§ 9

Zabronione jest:

1)      udzielanie przez Stowarzyszenie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań jego majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2)      przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3)      wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4)      zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których      uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

1.      Członkiem Stowarzyszenia może być absolwent lub sympatyk Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2.      Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

 

§ 11

3.      Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 14 przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, jeżeli kandydat spełnia wymogi statutowe oraz uiści wpisowe.

4.      Członek Stowarzyszenia będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną mającą zdolność prawną jest reprezentowany przez osobę fizyczną wskazany przez właściwy organ osoby prawnej lub osoby zarządzające jednostką organizacyjną.

 

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która spełnia warunki

określone w § 10 pkt. 1.

 

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna mającą zdolność prawną  rekomendowana przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia,  która chce wspierać cele Stowarzyszenia.

 

§ 14

1.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub realizacji celów, jakie przyświecają Stowarzyszeniu.

2.      Godność członka honorowego nadaje - na wniosek Zarządu, Zjazd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, która ma zostać obdarzona godnością członka honorowego.

 

§ 15

1.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1)  wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)  uczestniczyć w Zjazdach,

3)  uczestniczyć w konferencjach, zebraniach i innych formach działalności

Stowarzyszenia oraz otrzymywać świadczenia należne członkowi

Stowarzyszenia, stosownie do uchwał władz Stowarzyszenia,

4)  zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami

 i działalnością Stowarzyszenia,

5)  posiadać legitymację członkowską i nosić odznakę Stowarzyszenia.

2.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1)      aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

2)      przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3)      propagować cele Stowarzyszenia,

4)      troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,

5)      regularnie opłacać składkę członkowską,

6)      dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 16

1.      Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz posiadania legitymacji członkowskiej.

2.      Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązki członka zwyczajnego, a nadto wspiera majątkowo Stowarzyszenie w zadeklarowanym przez siebie zakresie.

 

§ 17

1.      Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawa należne członkowi zwyczajnemu.

2.      Członek honorowy Stowarzyszenia ma obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem obowiązku płacenia składek i uiszczania wpisowego.

 

§ 18

1.      Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1)      śmierci członka Stowarzyszenia,

2)      utraty osobowości prawnej przez osobę będąca członkiem wspierającym,

3)      utraty zdolności prawnej przez jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej,

4)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,

5)      zakończenia procedury likwidacji lub upadłości  członka wspierającego,

6)      wykluczenia przez Zarząd, z inicjatywy własnej Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek przynajmniej 3 członków Stowarzyszenia, z powodu:

a)      nieprzestrzegania przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      działania na szkodę  Stowarzyszenia.

2.      Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu doręcza się członkowi na piśmie wraz z uzasadnieniem.

3.      Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Zjazdu.

 

§ 19

Stowarzyszenie gromadzi i  przetwarza dane osobowe członków - absolwentów i  sympatyków Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w zakresie niezbędnym dla swojej działalności statutowej. Zasady przetwarzanie danych osobowych określają właściwe przepisy prawa oraz stosowna instrukcja zatwierdzona uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 20

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Zjazd,

2)      Zarząd Stowarzyszenia,

3)      Komisja Rewizyjna.

2.      Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

3.      Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w  głosowaniu jawnym.

 

§ 21

1.      Zjazd zwyczajny zwoływany jest co trzy lata.

2.      Zjazd nadzwyczajny jest zwoływany na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie co najmniej 50 członków.

3.      W zjeździe  biorą udział członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszone osoby (z głosem doradczym).

4.      Zjazd jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

 

§ 22

Do kompetencji Zjazdu należy:

1)      uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2)      wybór Zarządu,

3)      wybór Komisji Rewizyjnej,

4)      Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)      ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,

6)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7)      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

8)      podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,

9)      podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu „Honorowego Członka”  Stowarzyszenia.

 

§ 23

1.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 do 12 członków.

2.      Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jednego wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy łącznie tworzą Prezydium Zarządu.

3.      Jeśli osoba pełniąca funkcję przewodniczącego Zarządu przestaje ją pełnić w czasie trwania kadencji, wyboru innej osoby na tę funkcję dokonuje Zarząd ze swego grona.

4.      Jeśli w czasie kadencji Zarządu zaprzestanie w nim działalności jeden lub więcej członków, Zarząd może uzupełnić swój skład. Kadencja dokooptowanych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

5.      Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 24

 Do kompetencji Zarządu należy:

1)      kierowanie pracami Stowarzyszenia między Zjazdami i realizowanie celów statutowych,

2)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3)      powoływanie i rozwiązywanie kół Stowarzyszenia oraz komisji problemowych stałych i doraźnych,

4)      uchwalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

5)      uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

6)      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

7)      zwalnianie członków Stowarzyszenia w całości lub części z obowiązku opłacania wpisowego i składek członkowskich .

 

§ 25

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Przewodniczącego wybiera Komisja ze swego grona.

 

§ 26

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1)      będące jednocześnie członkami Zarządu,

2)      pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

 

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2)      zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3)      składanie na Zjeździe sprawozdania ze swej działalności,

4)      wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

§ 28

Członkowie organów Stowarzyszenia oraz członkowie Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 29

  1. W ramach Stowarzyszenia działa Rada Programowa.
  2. W skład Rady wchodzą:

1)      członkowie Zarządu,

2)      przewodniczący kół,

3)      przedstawiciele członków wspierających,

4)      członkowie honorowi.

  1. Rada Programowa pełni funkcje doradcze w zakresie określania głównych kierunków działalności i aktualizacji strategii Stowarzyszenia.
  2. Tryb powoływania i regulamin pracy Rady określa Zarząd.

 

 

Rozdział V

Majątek, fundusze i rachunkowość Stowarzyszenia

 

§ 30

Na majątek Stowarzyszenia składają się;

1)      nieruchomości,

2)      ruchomości,

3)      inne prawa majątkowe.

 

 

§ 31

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1)      wpisowe i składki członkowskie,

2)      dotacje i subwencje,

3)      dochody z nieruchomości i ruchomości będących w używaniu Stowarzyszenia,

4)      dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej,

5)      darowizny, spadki i zapisy,

6)      dochody z ofiarności publicznej.

 

§ 32

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formę i tryb prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości określa Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 33

Stowarzyszenie reprezentują dwaj członkowie Zarządu, w tym przynajmniej jeden członek Prezydium Zarządu.  Zasada ta odnosi się również do zobowiązań majątkowych.

 

§ 34

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1.      Zmiana Statutu wymaga uchwały Zjazdu podjętej większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Zjeździe.

2.      Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zjazdu podjętej większością ¾ głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Zjeździe.

3.      W razie rozwiązania Stowarzyszenia Zjazd powołuje Komisje Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.

 

 

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.